آیا مدیریت پرورش تلیسه شما مقرون به صرفه است؟

آیا مدیریت پرورش تلیسه شما مقرون به صرفه است؟
پرورش تلیسه جز جدایی ناپذیر هر مزرعه گاو شیری است  و مشخص شده است که بیش از 12 درصد از کل هزینه های مزرعه را تشکیل می دهد.  برخی از مزارع گاو شیری در پرورش تلیسه کارآمدتر و مقرون به صرفه تر عمل می کنند.  2 نشانه از سیستم پرورش تلیسه کارآمد این است که اولا  زایمان تلیسه ها قبل از 24 ماهگی باشد ثانیا  تولید شیر  آنها در شکم اول حداقل   88 درصد تولید شیر گاوهای بالغ گله  در یک دوره شیرواری باشد. مطالعات نشان داده است تاخیر در زایمان تلیسه منجر به افزایش هزینه ها می شود که این هزینه ها 5 درصد به ازای هر ماه می باشد.