خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

تأثیر موننسین روی سوخت و ساز گاوهای شیرده

چکیده: حدود 59 مطالعه­ تغذیه موننسین را انجام داده بودند، 30 مطالعه با 45 تیمار حاوی داده­های متابولیکی بودند. موننسین استفاده شده در گاوهای شیرده به […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

اثر موننسین روی تولید مثل و سلامت گاوهای شیرده

چکیده این متاآنالیز تأثیر موننسین بروی سلامت و نتایج تولید مثلی در گاوهای شیرده را بررسی کرده است. در تمام مطالعات انجام شده، موننسین ریسک کتوز، […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

تأثیر موننسین روی عملکرد تولیدی گاوهای شیرده

چکیده: موننسین در گاوهای شیرده به طور معنی داری مصرف خوراک را حدود3/0 کیلوگرم کاهش و تولید شیر را حدود 7/0 کیلوگرم افزایش می­دهد و باعث […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

مایکوتوکسین ها در سیلو : وقوع، اثرات و کاهش آن ها

علوفه ی سیلاژ ممکن است حاوی یک ترکیبی از مایکوتوکسین ها که ناشی از آلودگی های قبل از برداشت توسط فوزاریوم و آسپرژیلوس و یا آلودگی […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

مایکوتوکسین ها در خوراک و تولیدات دامی

مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانویه ای با وزن ملکولی پایینی هستند که توسط برخی از گونه های قارچ به ویژه ساپروفیت ها تولید می شوند و […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

اثرات اضافه کردن خاک رس آلومینوسیلیکات

اثرات اضافه کردن خاک رس آلومینوسیلیکات(Clay) با و بدون تولیدات مخمری ساکارومایسیزسرویسا روی سلامت و عملکرد گاوهای شیرده تحت چالش با جیره ی حاوی آفلاتوکسین B1 […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

عملکرد گاوهای یک بار زایش و چندبار زایش با جیره پرکنسانتره

رفتارهای تغذیه ای، متابولیسم و عملکرد گاوهای یک بار زایش و چندبار زایش تحت تغذیه با جیره پرکنسانتره چکیده: اخیراَ در شیوه­ی مدیریت تغذیه­ای گاوهای شیری، […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

تفاوت کاتیون-آنیون جیره (DCAD) در هایپوکلسیمی

کاهش تفاوت کاتیون-آنیون جیره (DCAD) برای جلوگیری از هایپوکلسیمی: کاهش تعداد کاتیون های قابل جذب در جیره و یا افزایش تعداد آنیون های قابل جذب به […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

نظارت، پیشگیری و درمان تب شیر و هیپوکلسیمی

نظارت، پیشگیری و درمان تب شیر و هیپوکلسیمی (کاهش کلسیم خون)تحت بالینی در گاوهای شیری چکیده: گاوهای در حال زایش تحت انتقال از مرحله ی غیرشیری […]